Friday 5 November 2010

ПРАЕХИДНО / P.O. BOX UNABOMBER

[english bellow]

ПРАЕХИДНО
от здрава каменова и гергана димитрова

кога: на 5 и 6 ноември, 2010 от 19:30 часа
къде: Национален природонаучен музей

„Можем да правим каквото си искаме, докато то е маловажно. По всички важни въпроси обаче, системата все повече ще определя нашето поведение.” Това пише Тед Кaчински в своя манифест Индустриалното общество и неговото бъдеще. Качински е математик, социален критик, гений и дълго търсен терорист, останал в историята с прозвището Юнабомбър. Неговата лична история и убеждения са основа за една от лин

иите на тази пиеса. Другата е посветена на проехидната - странно, рядко, древно животно, оказало се глуха линия в еволюцията.


режисура: Гергана Димитрова авторска музика на живо: Сергей Глинков – lowhum тон режисьор: Ясен Тошев (MULTISOUND) видео и видеомикс на живо: Phormatik Visual Lab - Владислав Илиев, Любомир Драганов, сценография и костюми: Елена Шопова, Никола Налбантов участват: Елена Атанасова, Надежда Панайотова, Бо

гдан Казанджиев, Петър Мелтев асистенти: Младен Алексиев, Петко СтояновP.O. BOX UNABOMBER

by zdrava kamenova and gergana dimitrova

when: November 5th and 6th, 2010, 7:30 pm

where: National Museum of Natural History

“We can do anything we like as long as it is unimportant. But in all important matters the system tends increasingly to regulate our behavior”, writes Ted Kaczynski in his manifesto Industrial Society and Its Future. Kaczynski is a mathematician, social critic, genius and long sought-after terrorist who went down in history under the name of Unabomber. His personal story and beliefs form the basis for one of the plot lines of the play. The other one is dedicated to the proechidna (Zaglossus bruijni): a strange, rare and ancient animal that turned out an evolutionary dead-end.


Directed by Gergana Dimitrova

Original Live Music Act by Sergey Glinkov– lowhum

Sound director: Yasen Toshev (MULTISOUND)

Video & Vision Mix by Phormatik Visual Lab: Vladislav Iliev, Lyubomir Draganov

Set design and costumes by Elena Shopova, Nikola Nalbantov

Assistant Directors: Mladen Alexiev, Petko Stoyanov

Cast: Elena Atanasova, Nadejda Panayotova, Bogdan Kazandjiev, Peter Meltev

No comments: