Friday 2 November 2007

ProText Team
Organized by: Gergana Dimitrova, Mladen Alexiev, Miroslava Marianova

Translation by: Gergana Dimitrova, Angelina Georgieva

Staged by: Gergana Dimitrova, Vasilena Radeva, Mladen Alexiev

Original Music by: Branimir Stoykov – bggz

Scenography by: Miroslav Yordanov, Venelin Shurelov, Elena Shopova, Nikola Nalbantov, Ralitza Toneva

Animation by: Boryana Krusteva

Video & Vision Mix by: Lyubomir Draganov

Public Relations: Miroslava Marianova

Starring: Anastasia Lyutova, Elen Koleva, Elena Dimitrova, Irina Docheva, Vasil Chitanov, Zlatko Mitreski, Ognyan Golev, Petko Kamenov, Peter Meltev, Hristo PetkovNo comments: