Wednesday 16 October 2013

ВРЕМЕТО НА КВАРКИТЕ - интерактивна театрална инсталация на тема квантова физика/ QUARK TIME, an interactive theatre installation on the topic of quantum physics

(for EN below)

Внимание, внимание! Това е учебна тревога! Настъпва "ВРЕМЕТО НА КВАРКИТЕ" и можем да научим нещо повече за понятието "време" според съвременната наука. 
фотограф Здравко Йончев
кога: 30, 31 октомври и 1, 2 ,6 ,7 ,8 ,9 ,11 и 15 ноември
къде: ул. „Пиротска“ 5, София (бившето кино „Македония“, бившият Black Box Club, т. нар. Македонски културен клуб)
начален час: 20:00 часа
Цена: 10/8 лв. (намаление за ученици и групи над 5 човека)
Билети в artPOINT (мол "София" на бул. Ал.Стамболийски) и мрежата на Ticketstream и онлайн.
Само 10 представления в рамките на 15 дни и после всичко утихва, а маймуните се изнасят!

трейлър на представлението: http://www.youtube.com/watch?v=uYD8Fv8ViZs&feature=youtu.be


тийзър на представлението: http://www.youtube.com/watch?v=GIV0Sa2tB2g

снимки от Здравко Йончев: тук и тук
екип:
идея и режисура: Гергана Димитрова
концепция: Гергана Димитрова и Ивайло Миленков
текст - импровизация по структура: Ивайло Миленков, Петър Мелтев
сценография, костюми, обекти: Елена Шопова
видео: Никола Налбантов
музика: Ивайло Миленков
участват: Ангелина Гаврилова (танцьор), Нейтън Купър (танцьор), Петър Мелтев (актьор), Ивайло Миленков (физик)
асистент продукция: Лора Каравелова
озвучаване: Ясен Тошев MULTISOUND
координация: Катрин Хрусанова
популяризация: Културна фондация А25

Може би ще се досетите, но и ние ще си кажем,  че става въпрос за естественото продължение на една от четирите миниатюри, съставили „ПроТекст 5: Навреме“. Миналата година по това време, петото издание на платформата за съвременна драматургия вдигна театралните градусите в друга емблематична софийска сграда – Централна минерална баня. Сега събрахме същия екип, но въоръжен с още повече познания по квантова физика и чувство за хумор. Заедно ще продължаваме да огъваме линеарната ни представа за времето, за да разнищим това понятие от гледна точка на съвременната наука. 
Бъдете наши съучастници на: https://www.facebook.com/quarktime и https://www.facebook.com/groups/36 monkeys
  

снимки от Здравко Йончев

Търсим доброволци - включи се към екипа на "ВРЕМЕТО НА КВАРКИТЕ"
- Винаги си искал да знаеш повече за физиката?
- Квантовата физика ти се струва вълнуваща, но твърде сложна? 
- Смяташ, че понятието „време” е едно от най-загадъчните измерения на нашата вселена?
- Харесваш приключенския дух на свободния театър?
Ако имаш поне два отговора „да”, тогава този проект със сигурност ще те заинтригува, подкрепи реализацията му!

за повече информация: katrin.hrusanova@gmail.com  и 0878 27 03 91

*За най-любознателните:
Основната цел на проекта „Времето на кварките” е да изследва понятието „време” през очите на съвременната наука. Екипът иска да разкаже и покаже по разбираем и забавен, но същевременно задълбочен и коректен начин едни от най-интересните парадокси в съвременната физика. Избират формата „театрална инсталация” – мъглява и неясна за аудиторията, но даваща достатъчно свобода за артистични идеи. Основният проводник на информация в спектакъла е случващото се пред нас интервю с действителен физик-експериментатор. Споделяните с нас идеи за същността на квантовия свят и последните хипотези и търсения на физиката и космологията, биват онагледени чрез множество разположени в пространството инсталации. Публиката се движи свободно между различните обекти, като най-вероятно ще срещне два кварка, които също циркулират в залата и представляват жива инсталация, демонстрираща метафорично и бутафорно част от схващанията на съвременната наука за елементарните частици, от които сме изградени. 

Защо физика в театъра?
Съвременната наука има крещяща нужда от популяризация на достиженията си, а хората имат необходимост и право да знаят докъде е стигнала науката, накъде отива и за какво се бори. Комуникацията между тях има отчаяна нужда от общ език. Театърът може да предложи такъв! Организация „36 маймуни” вярва, че театърът е един от най-добрите медиуми за споделяне на идеи, емоции, но и информация. С този проект екипът продължава да развива концепцията си за „научен театър”, който има образователна насоченост. 

Проектът е финансиран от Столична програма „Култура” на Столична община за 2013 г. и се реализира в подкрепа на кандидатурата на София за Европейска столица на културата - 2019 г. 
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерство на културата на Република България.

QUARK TIME, an interactive theatre installation on the topic of quantum physics 


photo by Zdravko Yonchev
when: October 30th and 31st and November 1st, 2nd, 6th, 7th, 8th, 9th, 11th and 15th
where: 5 Pirotska Street, Sofia (ex-movie theatre Macedonia, ex-Black Box Club, so-called Macedonian Cultural Club)
start time: 8:00 pm
Ticket price: BGN 10/8 (reduced price for students and groups of more than 5 people)

Tickets are available for sale at artPOINT (Sofia Shipping Mall on Al. Stamboliyski Blvd.), Ticketstream chain of stores and online.
Only 10 performances within 15 days and then everything goes quiet and the monkeys are off!Photos by Zdravko Yonchev: click here and here

Team:
Conceived and directed by Gergana Dimitrova
Concept: Gergana Dimitrova jointly with Ivaylo Milenkov
Improvisation on a pre-written text structure by Ivaylo Milenkov, Petar Meltev
Set & costume design, objects by Elena Shopova
Video by Nikola Nalbanto
Music by Ivaylo Milenkov
Cast: Angelina Gavrilova (dancer), Nathan Cooper (dancer),  Peter Meltev (actor), Ivaylo Milenkov (physicist)
Production Assistant: Lora Karavelova
Sound by Yasen Toshev MULTISOUND

Promotion: А25 Cultural Foundation
Coordination: Katrin Hrusanova
You may guess it but we will tell you it’s all about the natural sequel of one of the four theatre miniatures that made up PorText 5: ON TIME. At the same time last year the contemporary drama platform’s fifth edition raised the theatre temperature in another landmark building in Sofia, the Central Mineral Baths. Now, we have gathered together the same team, this time armed with much more knowledge of quantum physics and sense of humor. We will keep on bending our linear notion of time to unravel that concept from the point of view of contemporary science.


   
photos by Zdravko Yonchev

We are looking for volunteers – join the team of QUARK TIME
- You have always wanted to know more about physics?
- You think quantum physics is intriguing but quite complex? 
- You consider the concept of “time” one of the most mysterious dimensions of our universe?
- You like independent theater’s adventurous spirit?
If you answer “yes” to at least two of these questions this project will intrigue you for sure: support it to become reality!
For more information: katrin.hrusanova@gmail.com and +359 878 27 03 91

*For the most curious:
The main purpose of the “Quark Time” project is to examine the concept of “time” through the eyes of contemporary science. Our team wants to tell and show, in an intelligible and entertaining but also a profound and accurate manner, one of the most interesting paradoxes in contemporary physics. We have chosen the form of “theater installation,” a form that is obscure and unclear for the audience but one that gives enough freedom for artistic ideas. The main information conduit in the performance is a real-time interview with a real-life experimental physicist. The ideas that are shared with us about the essence of quantum world and the most recent hypotheses and quests of physics and cosmology are visualized by a number of installations positioned in space. The audience moves freely from one place to another and will most probably meet two quarks who are also circulating in the hall and are a living installation displaying some of the notions of contemporary science of elementary particles we are made of as both metaphors and sham.

Why physics in theater?
Contemporary science has a pressing need for promotion of its achievements and people have both the need and the right to know how far science has gone, where it is heading to and what it fights for. The communication between them is in desperate need of a common language. Theater can offer one! The organization 36 Monkeys believes theatre is one of the best media for sharing ideas, emotions and also information. By this project the team continues to develop its concept of a “scientific theater” intended to educate.

A project funded by Sofia Municipality’s Culture Programme for 2013 and realized to support Sofia’s bid for 2019 European Capital of Culture.
A project realized with the financial support of the Ministry of Culture of the Republic of Bulgaria.

Tuesday 15 October 2013

Подкрепи "36 маймуни" и проекта "ВРЕМЕТО НА КВАРКИТЕ"

Предизвикателство, с което сме се заели, е една интересна и забавна, но не лека задача. За реализирането на проекта имаме нужда от съдействие и отправяме предложение към теб - бъди доброволец във "ВРЕМЕТО НА КВАРКИТЕ"!
фотография: Здравко Йончев
Нуждаем се от подкрепа за:
- репетициите на представлението
- подготовката и адаптация на пространството
- настаняване и въвеждане на публиката 
- продажба на билети

*Нужни качества: отговорност, любопитство и ентусиазъм

Ангажираността е за периода между 21 октомври и 17 ноември, със заетост от 3 часа дневно (графикът ще бъде допълнително уточнен).

За записвания и повече информация: katrin.hrusanova@gmail.com и 0878 27 03 91.
Очакваме ви!