Monday 25 November 2013

Мултимедиен спектакъл „Рея“


Горещи новини от маймунския щаб:
Дебютният самостоятелен проект на Петко Стоянов, най-младия режисьор от „36 маймуни“,  мултимедийния спектакъл „Рея“  ще има премиера на 17 и 18 декември 2013 от 19ч. в Център за култура и дебат "Червената къща", зала Гъливер.

фотограф Виктор Троянов

Пригответе се за второто продължение на проекта „ПроТекст 5: НАВРЕМЕ – четири авторски миниатюри в несценичо пространство”. Задава се моноспектакъл по пиесата на Петко Стоянов и Здрава Каменова. Авторска интерпретация на актуалните въпроси и проблеми на съвременното общество, която изгражда визии за бъдещия град и социум. Всичко това и още много в света на „Рея“.


Очаквайте скоро повече информация и подробности!

Wednesday 16 October 2013

ВРЕМЕТО НА КВАРКИТЕ - интерактивна театрална инсталация на тема квантова физика/ QUARK TIME, an interactive theatre installation on the topic of quantum physics

(for EN below)

Внимание, внимание! Това е учебна тревога! Настъпва "ВРЕМЕТО НА КВАРКИТЕ" и можем да научим нещо повече за понятието "време" според съвременната наука. 
фотограф Здравко Йончев
кога: 30, 31 октомври и 1, 2 ,6 ,7 ,8 ,9 ,11 и 15 ноември
къде: ул. „Пиротска“ 5, София (бившето кино „Македония“, бившият Black Box Club, т. нар. Македонски културен клуб)
начален час: 20:00 часа
Цена: 10/8 лв. (намаление за ученици и групи над 5 човека)
Билети в artPOINT (мол "София" на бул. Ал.Стамболийски) и мрежата на Ticketstream и онлайн.
Само 10 представления в рамките на 15 дни и после всичко утихва, а маймуните се изнасят!

трейлър на представлението: http://www.youtube.com/watch?v=uYD8Fv8ViZs&feature=youtu.be


тийзър на представлението: http://www.youtube.com/watch?v=GIV0Sa2tB2g

снимки от Здравко Йончев: тук и тук
екип:
идея и режисура: Гергана Димитрова
концепция: Гергана Димитрова и Ивайло Миленков
текст - импровизация по структура: Ивайло Миленков, Петър Мелтев
сценография, костюми, обекти: Елена Шопова
видео: Никола Налбантов
музика: Ивайло Миленков
участват: Ангелина Гаврилова (танцьор), Нейтън Купър (танцьор), Петър Мелтев (актьор), Ивайло Миленков (физик)
асистент продукция: Лора Каравелова
озвучаване: Ясен Тошев MULTISOUND
координация: Катрин Хрусанова
популяризация: Културна фондация А25

Може би ще се досетите, но и ние ще си кажем,  че става въпрос за естественото продължение на една от четирите миниатюри, съставили „ПроТекст 5: Навреме“. Миналата година по това време, петото издание на платформата за съвременна драматургия вдигна театралните градусите в друга емблематична софийска сграда – Централна минерална баня. Сега събрахме същия екип, но въоръжен с още повече познания по квантова физика и чувство за хумор. Заедно ще продължаваме да огъваме линеарната ни представа за времето, за да разнищим това понятие от гледна точка на съвременната наука. 
Бъдете наши съучастници на: https://www.facebook.com/quarktime и https://www.facebook.com/groups/36 monkeys
  

снимки от Здравко Йончев

Търсим доброволци - включи се към екипа на "ВРЕМЕТО НА КВАРКИТЕ"
- Винаги си искал да знаеш повече за физиката?
- Квантовата физика ти се струва вълнуваща, но твърде сложна? 
- Смяташ, че понятието „време” е едно от най-загадъчните измерения на нашата вселена?
- Харесваш приключенския дух на свободния театър?
Ако имаш поне два отговора „да”, тогава този проект със сигурност ще те заинтригува, подкрепи реализацията му!

за повече информация: katrin.hrusanova@gmail.com  и 0878 27 03 91

*За най-любознателните:
Основната цел на проекта „Времето на кварките” е да изследва понятието „време” през очите на съвременната наука. Екипът иска да разкаже и покаже по разбираем и забавен, но същевременно задълбочен и коректен начин едни от най-интересните парадокси в съвременната физика. Избират формата „театрална инсталация” – мъглява и неясна за аудиторията, но даваща достатъчно свобода за артистични идеи. Основният проводник на информация в спектакъла е случващото се пред нас интервю с действителен физик-експериментатор. Споделяните с нас идеи за същността на квантовия свят и последните хипотези и търсения на физиката и космологията, биват онагледени чрез множество разположени в пространството инсталации. Публиката се движи свободно между различните обекти, като най-вероятно ще срещне два кварка, които също циркулират в залата и представляват жива инсталация, демонстрираща метафорично и бутафорно част от схващанията на съвременната наука за елементарните частици, от които сме изградени. 

Защо физика в театъра?
Съвременната наука има крещяща нужда от популяризация на достиженията си, а хората имат необходимост и право да знаят докъде е стигнала науката, накъде отива и за какво се бори. Комуникацията между тях има отчаяна нужда от общ език. Театърът може да предложи такъв! Организация „36 маймуни” вярва, че театърът е един от най-добрите медиуми за споделяне на идеи, емоции, но и информация. С този проект екипът продължава да развива концепцията си за „научен театър”, който има образователна насоченост. 

Проектът е финансиран от Столична програма „Култура” на Столична община за 2013 г. и се реализира в подкрепа на кандидатурата на София за Европейска столица на културата - 2019 г. 
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерство на културата на Република България.

QUARK TIME, an interactive theatre installation on the topic of quantum physics 


photo by Zdravko Yonchev
when: October 30th and 31st and November 1st, 2nd, 6th, 7th, 8th, 9th, 11th and 15th
where: 5 Pirotska Street, Sofia (ex-movie theatre Macedonia, ex-Black Box Club, so-called Macedonian Cultural Club)
start time: 8:00 pm
Ticket price: BGN 10/8 (reduced price for students and groups of more than 5 people)

Tickets are available for sale at artPOINT (Sofia Shipping Mall on Al. Stamboliyski Blvd.), Ticketstream chain of stores and online.
Only 10 performances within 15 days and then everything goes quiet and the monkeys are off!Photos by Zdravko Yonchev: click here and here

Team:
Conceived and directed by Gergana Dimitrova
Concept: Gergana Dimitrova jointly with Ivaylo Milenkov
Improvisation on a pre-written text structure by Ivaylo Milenkov, Petar Meltev
Set & costume design, objects by Elena Shopova
Video by Nikola Nalbanto
Music by Ivaylo Milenkov
Cast: Angelina Gavrilova (dancer), Nathan Cooper (dancer),  Peter Meltev (actor), Ivaylo Milenkov (physicist)
Production Assistant: Lora Karavelova
Sound by Yasen Toshev MULTISOUND

Promotion: А25 Cultural Foundation
Coordination: Katrin Hrusanova
You may guess it but we will tell you it’s all about the natural sequel of one of the four theatre miniatures that made up PorText 5: ON TIME. At the same time last year the contemporary drama platform’s fifth edition raised the theatre temperature in another landmark building in Sofia, the Central Mineral Baths. Now, we have gathered together the same team, this time armed with much more knowledge of quantum physics and sense of humor. We will keep on bending our linear notion of time to unravel that concept from the point of view of contemporary science.


   
photos by Zdravko Yonchev

We are looking for volunteers – join the team of QUARK TIME
- You have always wanted to know more about physics?
- You think quantum physics is intriguing but quite complex? 
- You consider the concept of “time” one of the most mysterious dimensions of our universe?
- You like independent theater’s adventurous spirit?
If you answer “yes” to at least two of these questions this project will intrigue you for sure: support it to become reality!
For more information: katrin.hrusanova@gmail.com and +359 878 27 03 91

*For the most curious:
The main purpose of the “Quark Time” project is to examine the concept of “time” through the eyes of contemporary science. Our team wants to tell and show, in an intelligible and entertaining but also a profound and accurate manner, one of the most interesting paradoxes in contemporary physics. We have chosen the form of “theater installation,” a form that is obscure and unclear for the audience but one that gives enough freedom for artistic ideas. The main information conduit in the performance is a real-time interview with a real-life experimental physicist. The ideas that are shared with us about the essence of quantum world and the most recent hypotheses and quests of physics and cosmology are visualized by a number of installations positioned in space. The audience moves freely from one place to another and will most probably meet two quarks who are also circulating in the hall and are a living installation displaying some of the notions of contemporary science of elementary particles we are made of as both metaphors and sham.

Why physics in theater?
Contemporary science has a pressing need for promotion of its achievements and people have both the need and the right to know how far science has gone, where it is heading to and what it fights for. The communication between them is in desperate need of a common language. Theater can offer one! The organization 36 Monkeys believes theatre is one of the best media for sharing ideas, emotions and also information. By this project the team continues to develop its concept of a “scientific theater” intended to educate.

A project funded by Sofia Municipality’s Culture Programme for 2013 and realized to support Sofia’s bid for 2019 European Capital of Culture.
A project realized with the financial support of the Ministry of Culture of the Republic of Bulgaria.

Tuesday 15 October 2013

Подкрепи "36 маймуни" и проекта "ВРЕМЕТО НА КВАРКИТЕ"

Предизвикателство, с което сме се заели, е една интересна и забавна, но не лека задача. За реализирането на проекта имаме нужда от съдействие и отправяме предложение към теб - бъди доброволец във "ВРЕМЕТО НА КВАРКИТЕ"!
фотография: Здравко Йончев
Нуждаем се от подкрепа за:
- репетициите на представлението
- подготовката и адаптация на пространството
- настаняване и въвеждане на публиката 
- продажба на билети

*Нужни качества: отговорност, любопитство и ентусиазъм

Ангажираността е за периода между 21 октомври и 17 ноември, със заетост от 3 часа дневно (графикът ще бъде допълнително уточнен).

За записвания и повече информация: katrin.hrusanova@gmail.com и 0878 27 03 91.
Очакваме ви! 

Tuesday 27 August 2013

ПРАЕХИДНО в „Нощ на театрите“

Ако сте пропуснали да гледате "Праехидно" от Здрава Каменова и Гергана Димитрова, това е вашият шанс! След американската премиера на текста в Щатите това лято, ще представим отново българския оригинал, носител на две награди ИКАР 2012 в „Нощта на театрите“. 


14 септември 2013г. - две представления
от 18 и 20:30 часа
продължителност: 90 минути
студио Suspacious ул. "6-ти септември" 13Билети могат да бъдат закупени от касата на Art Point of Sofia (Mall of Sofia  - бул. “Стамболийски” 101, както и на място - в деня на представлението.

Цена на билетита10 лв. За ученици и групи (над 5 човека) - 8 лв

екип:
текст: Здрава Каменова и Гергана Димитрова
режисьор: Гергана Димитрова
асистент-режисьор: Петко Стоянов
сценограф: Елена Шопова
авторска музика: Тодор Стоянов - Аmbient Аnarchist
видео арт: Любомир Драганов, Камен Димитров, Владислав Илиев- Phormatik Visual lab. и Никола Налбантов
озвучаване: Ясен Тошев
участват: Елена Атанасова, Надежда Панайотова, Богдан Казанджиев, Петър Мелтев


     „Праехидно“ е независим театрален проект, поставящ актуални въпроси -  интелигентно, свежо, динамично и задъхващо - чрез провокативна драматургия, дръзка режисура, впечатляваща актьорска игра, ефирна, но категорична сценография и находчива визуална и музикална среда. Спектакълът е еко-терористичен коктейл, забъркан от много герои (Тед Качински, една проехидна, една съпруга, детепощальон, стряскащите теории на самодоволни учени, всевиждащ сателит, космически асансьор и милиарди наночастици), всички търсещи отговор на въпроса “А къде е реалността?”.

Ще намерите свой отговор, само ако гледате „Праехидно“ - представление, в което всички образи са главни герои!


награда ИКАР 2012 за най-добър драматургичен текст
награда ИКАР 2012 за най-добра режисура

„Постановката на Здрава Каменова и Гергана Димитрова оставя ободряващото чувство за предстоящ апокалипсис, обсъден с хумор, наситен с фрагментарност, подходящ за висока и непретенциозна публика едновременно. "Праехидно" е жанрова стоножка, комбинирайки всичко, което театърът би могъл да предложи: мултимедия, редуващи се диалог и монолог, сюрреализъм и изненадващи парчета мюзикъл, пришити към тъканта на историята”  

"Праехидно" е фрагментарна цялост от теми, философски въпроси и динамично действие и една от редките добре постигнати симбиози между форма и съдържание. "Праехидно" е вълнуващ спектакъл за публика с вкус към интелигентната провокация.“

Праехидно“ е забавно и умно представление, в което млади хора ни казват какво е важно за тях. Всички герои са необикновени.

Thursday 25 July 2013

P.O. BOX UNABOMBER in Baltimore at Single Carrot Theatre!


1727 N. Charles St.
Baltimore, MD 21201
USA

July 31st – August 4th, 2013
Wednesday – Saturday at 7:30pm
Sunday at 2:30pm

A man disappears from home leaving his family and the police to search for him, an echidna leaves its forest braving the world beyond and look for a mate, scientists are trying to build a cosmic elevator, while a satellite oversees everything and everybody on Earth. All are on the verge of evolutionary dead-ends, and all are striving to exist.  How does one overcome extinction, and what lies beyond if you survive?
An International Collaboration:
36 Monkeys, Sofia, Bulgaria
Single Carrot Theatre, Baltimore, Maryland

Directed by Gergana Dimitrova
Set and costume design Elena Shopova
Multimedia design Riki Kim
Live music Jeremz Durkin

Cast Jessica Garrett, Katellin McMullin, Nathan Cooper, Paul Diem

Tickets $10-$15

Free Beer and wine with valid ID
For Tickets and Info:
443.844.9253
boxoffice@singlecarrot.com
Limited Seating- RESERVE YOUR TICKETS NOW!
singlecarrot.com


Tuesday 16 July 2013

Дигитализиране на маймунджилъците - мисията възможна!

Участваме в национална кампания „Културата Онлайн - уеб технологиите в подкрепа на българската култура”. Инициативата на eDesign си поставя за цел да подобри видимостта в интернет на значими за България културни институции и паметници.

За да дигитализираме маймунчулъците подобаващо имаме нужда от собствен уебсайт, който е награда за конкурса. Ако смятате, че го заслужаваме - подкрепете кандидатурата ни за уеб платформа с нова и по-добра визия.

Трябва само да харесате нашето предложение на адрес:

Благодарим ви за оказаната подкрепата и заявеното доверие
и ви пожелаваме шеметно лято!

екип "36 маймуни"

Wednesday 10 July 2013

Миниатюрата "Рея" част от спектакъла "ПроТекст 5: НАВРЕМЕ" на „Узана Поляна Фест“ 2013

ПроТекст 5: НАВРЕМЕ, фотограф: Виктор Троянов
ПроТекст 5: НАВРЕМЕ, фотограф: Виктор Троянов


Докато една част от „36 маймуни“ е на презокеанско пътешествие, друга заминава към гр. Габрово, за да участва в тазгодишното издание на „Узана Поляна Фест“който се провежда от 12 до 14 юли  в подножието на връх Исполин, на 22 километра от Габрово.

На 13 юли от 22:30ч. гостите на фестивала ще се срещнат с миниатюрата „Рея“, която ще представи една театрална интерпретация на зелените идеи в действие.

Моноспектакълът е по пиесата на Петко Стоянов и Здрава Каменова. Авторска интерпретация на актуалните въпроси и проблеми на съвременното общество, която представя връзките между околната среда, икономическото развитие и мястото на социалния индивид.

екип
текст: Петко Стоянов и Здрава Каменова
режисура: Петко Стоянов
сценография: Елена Шопова
видео-арт: Никола Налбантов
участва: Надежда Панайотова
глас: Здрава Каменова и Кирил Бояджиев
координация: Катрин Хрусанова 

Очакваме ви на поляната, да споделим света на „Рея“.

Вход свободен! 

за повече информация:

Saturday 18 May 2013

Джиджи-папа* - кулинарни действия за културна политика


19.05.2013г. от 17 до 18ч. в двора на НХА ул. Шипка 1, София

Група свободни артисти в рамките на един час ще обсъдят и напишат поредното си писмо до министъра на културата в България. Тъй като те не знаят кой е той, писмото ще бъде адресирано „до г-н/г-жа М.К. (министър на културата)” Всичко това ще се случва, докато приготвят пържени филийки за всички.

Инициатива на Гергана Димитрова /36 маймуни, ACT - Aсоциация за свободен театър / и Вили Прагер /брейн стор проджект, ACT - Aсоциация за свободен театър/.
Участват свободни артисти.

Акцията се провежда в рамките на проекта на Миша Кубал „Публична сцена” (Public stage http://www.goethe.de/ins/bg/sof/kue/bku/bg10754215v.htm) реализиран съвместно с Гьоте-институт и Национална художествена академия и може да се гледа на живо в интернет на адрес: http://www.publicstage-sofia.com/bg

 * В региона на Варна пържените филийки се наричат „джижи-папа”, което означава „шарена хапка” или „красив хляб”.

Заповядайте на място или гледайте по интернет! Обаче по интернет няма да можете да опитате филийките ;)

36 МАЙМУНИ НА ФЕСТИВАЛ В РУМЪНИЯ


Съвсем скоро отпътувахме за град Яш, Румъния. Тук ще представим 1/4 от ПроТекст 5: НАВРЕМЕ. 

На 19 май РЕЯ ще се срещне с румънската публика на петото издание на ContemporanIS.   
ContemporanIS e фестивал организиран от млади професионалисти в областта на театралното изкуство, в чиято програма са селектирани както студентски, така и професионални спектакли, които представят съвременна румънска и чуждестранна драматургия.

След като намерим подходящото неконвенционално пространство, което да адаптираме и изиграем РЕЯ пред румънската публика, ще споделим снимки и впечатления.

Междувременно, ако имате път към Яш, заповядайте - входът е свободен.

Monday 29 April 2013

"243 кв. м. Независим" с участие на 36 маймуни

243 кв. м. Независи

Тази година датата 30 април ще бъде по-различна - тогава ще бъде отбелязана първата по рода си Вечер на независимото изкуство с проекта "243 кв. м. Независим"  Една симбиоза от сценични, дигитални и музикални изкуства.

Инициатива на Театър АТОМ, която "36 маймуни" подкрепя и в която участва с представянето на специално подготвена селекция от нова драматургия, която ви предлагаме да прочетем заедно!

Проектът има за цел да заявим нуждата от пространство за развитие на независимото изкуство. Ще го направи, като обедини независими артисти от различни сфери, които в творчеството си ще изходят изцяло от духа и атмосферата на пространството.

на 30. 04.(втрник) от 19ч. в Държавна лаборатория "Българска роза" на  ул. Иван Вазов № 3


програма и информация за събитието: https://www.facebook.com/events/235802399894824/237606463047751/?ref=notif&notif_t=plan_mall_activity

Наред с всички интересни акции, които независимите артисти ще представят, на това събитие с нас можете да прочетете пиесите:
1. "Машината на Тюринг" от psychobayko и Младен Алексиев
2. "Праехидно" от Здрава Каменова и Гергана Димитрова
3. "Животът на Ян" от Сибил Берг
4. "Няколко съобщения от планетата Земя" от Вофрам Лоц


Можете да закупите и книгите:
"Десет нови немски пиеси"
"Нова румънска драматургия" - колекция ProText
"Шест топли пиеси" от Здрава Каменова
както и прекрасните ни значки, чанти, фланелки и сие.


Очакваме ви на първата 
Вечер на независимото изкуство!

Saturday 13 April 2013

книгата „Десет нови немски пиеси“


Ако сте пропуснали да се сдобиете с томчето „Десет нови немски пиеси“ по време на ПроТекст 6, все още можете да го направите.

Предлагаме Ви следните варианти:
1) Да се свържете с нас: пишете на 36monkeys@gmail.com , като в графа "относно", запишете „Десет нови немски пиеси“. Или се обадете на 0878 270 391 - Катрин Хрусанова.
2) Да закупите книгата от някоя от следните книжарници в София: книжарница НАТФИЗ /ул. Раковски 108А/; Български книжици /ул.”Аксаков” №10/; книжарница НИСИМ /бул. “Васил Левски” № 59/.

За голямо наше съжаление, книгата не се разпространява в мрежата от книжарници извън София, но пък ние можем да ви я пратим, ако се свържете с нас!


А ето и кои са десетте нови пиеси: 


1.„Животът на Ян” от Сибил Берг, 2000г.
2.„Невинност” от Деа Лоер, 2003г.
3.„Нордост” от Торстен Бухщайнер, 2006г.
4.„Лив Щайн” от Нино Харатишвили, 2007г.
5.„Наречен Господин” от Филип Льоле, 2007г.
6.„хамлет е мъртъв. няма гравитация” от Евалд Палметсхофер, 2007г.
7.„Кучето, нощта и ножът” от Мариус фон Майенбург, 2008г.
8.„Улица към плажа” от  Улрике Фрайзинг, 2009г.
9.„Великият момент на господин Кьоних” от Ян Нойман, 2009г.
10.„Няколко съобщения от планетата Земя” от Волфрам Лоц, 2010г.

Цената на книгата е 22лв. 

Пожелаваме ви пролетно вдъхновение и извисение!

До скорошни срещи, 
екипа на „36 маймуни"

Thursday 21 March 2013

ПроТекст 6: НОВO НАЧАЛО - продължава!

Пролетният щурм настъпи с успешното представяне на пиесата „Улица към плажа” от Улрике Фрайзинг. В продължение на три дни (15-ти, 16-ти и 17-ти март), третият етаж на Софийски Арсенал - музей за съвременно изкуство /САМСИ/ беше преобразен и подготвен за пърформанс-четения на нова немска драматургия.
фотограф: Велина Кокалова
Провокирахме публиката, представяйки за първи път на български, успешната немска авторка. Самостоятелният дебют на режисьора Петко Стоянов събра екип от професионалисти, които чрез алтернативната театрална форма на ПроТекст, разчупиха представите ни за сценично четене. 

Промотирането на книгата „Десет нови немски пиеси” на издателство „Панорама+плюс“ продължава с авторска интерпретация на още една пиеса.  Четенията ще се случат само пет пъти и след това бързо ще се изпарим от музея. Затова побързайте да станете съучастници на: 

„Наречен Господин” от Филип Льоле
режисьор: Гергана Димитрова

  • 22 март 2013 от 18 и 20 ч.
  • 23 март 2013 от 16 ч.
  • 24 март 2013 от 18 и 20 ч.
С участието на: Ива Тодорова, Васил Читанов, Петко Каменов
сценография: Елена Шопова, Златна Михайлова, Ралица Тонева
видео: Иван Николов и Никола Налбантов 

техническа помощ и озвучаване: Ясен Тошев
музика на живо: Алексей Николов (Льошката - "Лоши петли")
асистент продукция: Василена Радева
координация на проекта: Катрин ХрусановаМлад мъж, наречен Господин, изкарва прехраната си, разхождайки се с една лàма из парка. Държи я в мазето и я храни с мляко и слама. Това е неговият начин "да хване капитализма за топките" и да бъде независим от системата. Един ден се събужда на пейката и разбира, че Грийнпийс са му взели лàмата.

Очакваме ви в Софийски Арсенал - музей за съвременно изкуство /САМСИ/, етаж 2-ри. С адрес: бул. "Черни връх" №2 

Билет: 7лв.

Билети можете да закупите от Софийски Арсенал - музей за съвременно изкуство /САМСИ/ на 21, 22, 23 и 24 март от 10 до 18ч. и преди представленията. Местата са ограничени, побързайте! 

* Снимки от "ПроТекст 6: НОВО НАЧАЛО": https://picasaweb.google.com/36monkeys/6OProText6THENEWBEGINNING#5858418707463978834 

Съвместен проект на Организация за съвременно алтернативно изкуство и култура - 36 маймуни и  Гьоте-институт в партньорство със Софийски Арсенал - музей за съвременно изкуство /САМСИ/ и БНР Радио БИНАР. В рамките на инициативата „Театър в музея” на куратора Надежда Джакова в Софийски Арсенал - музей за съвременно изкуство /САМСИ/.

Saturday 16 March 2013

„ПроТекст 5: НАВРЕМЕ“ – прожекция в рамките на Софийски театрален салон

За пръв път в маймунската история две издания на любимата ни платформа „ПроТекст" се пресрещат във времето: успоредно с пролетния щурм в САМСИ с „ПроТекст 6: НОВО НАЧАЛО" имаме удоволствието да ви поканим заедно да изгледаме видеото от „ПроТекст 5: НАВРЕМЕ"! 

Прожекцията ще се проведе на 18 март 2013г. от 19ч. 
В Център за култура и дебата "Червенета къща" (ул. "Любен Каравелов" 15), зала "Пеша Пашов".
С участието на: режисьорите, номинираните и други замесени лица.
Модератор: Ангелина Георгиева („Нови драматургии“)
Вход свободен!

Номинация за награда „ИКАР" в Категория „Сценография“ за Елена Шопова и Никола Налбантов.
В рамките на Софийски театрален салон.


През ноември 2012 г., четирима режисьори, завършили четири различни европейски школи, Мортен К. Роесен (Награда ring.award.off 2011, Грац), Василена Радева (Икар 2011 за спектакъл на годината, „Нордост“), Гергана Димитрова (Икар 2012 за режисура, „Праехидно“), Петко Стоянов (дебют), събраха творчески екипи и създадоха авторски миниатюри в различни жанрове и отделни пространства в Централна минерална баня. Нелеката работа по визуалната среда беше поверена на Елена Шопова и Никола Налбантов, чиито усилия не останаха незабелязани и бяха номинирани за „ИКАР" 2013.

И тъй като „ПроТекст 5: НАВРЕМЕ" няма как отново да се случи в Банята по ред причини, заповядайте заедно да изгледаме видеото, заснето от Иван Николов. И да поговорим за театъра и живота, за това къде, защо и как се случва. Водеща тема отново ще бъде времето. Нашето време.

Очакваме ви!

Monday 11 March 2013

ПроТекст 6: НОВO НАЧАЛО/ ProText 6: THE NEW BEGINNING

(EN below)
Мартенското слънце, пролетната еуфорията и високите температури предвещават НОВОТО НАЧАЛО. Стаили дъх в активно очакване вече окупирахме музея и можем да ви съобщим програмата за „ПроТекст 6: НОВО НАЧАЛО“.

Две пърформанс-четения на нова немска драматургия в несценични пространства:


„Улица към плажа” от Улрике Фрайзинг

режисьор: Петко Стоянов

“... След известно време възрастният мъж излиза от водата. Уморен сяда на пясъка. В един момент става и тръгва по плажа. Изглежда като най-самотния човек на света. Не. Той е най-самотният човек на света.”
  • 15 март 2013 от 18 и 20 ч.
  • 16 март 2013 от 16 ч.
  • 17 март 2013 от 18 и 20 ч.
С участието на: Елена Димитрова, Здрава Каменова, Анета Янкова – Пърликова, Николай Чилов и Васил Читанов.
сценография: Елена Шопова, 
Златна Михайлова,Ралица Тонева
техническа помощ и озвучаване: Ясен Тошев
асистент продукция: Василена Радева
координация на проекта: Катрин Хрусанова„Наречен Господин” от Филип Льоле 

режисьор: Гергана Димитрова

Млад мъж, наречен Господин, изкарва прехраната си, разхождайки се с една лàма из парка. Държи я в мазето и я храни с мляко и слама. Това е неговият начин "да хване капитализма за топките" и да бъде независим от системата. Един ден се събужда на пейката и разбира, че Грийнпийс са му взели лàматa.
  • 22 март 2013 от 18 и 20 ч.
  • 23 март 2013 от 16 ч.
  • 24 март 2013 от 18 и 20 ч.
С участието наИва Тодорова, Васил Читанов и Петко Каменов
сценография: Елена Шопова, Златна Михайлова,Ралица Тонева

видео: Иван Николов и Никола Налбантов
музика на живо: Алексей Николов (Льошката "Лоши петли") 
техническа помощ и озвучаване: Ясен Тошев
асистент продукция: Василена Радева
координация на проекта: Катрин Хрусанова

Място: Софийски Арсенал - музей за съвременно изкуство, бул. "Черни връх" 2, София,www.samcaproject.org

Билет: 7лв.
Билети могат да бъдат закупени от Софийски Арсенал - музей за съвременно изкуство /САМСИ/ на 14, 15, 16, 17 и 21, 22, 23, 24 март от 10 до 18ч. и преди представленията. Местата са ограничени!

Съвместен проект на Организация за съвременно алтернативно изкуство и култура - 36 маймуни и Гьоте-институт в партньорство със Софийски Арсенал - музей за съвременно изкуство /САМСИ/ и БНР, Радио БИНАР. В рамките на инициативата „Театър в музея” на куратора Надежда Джакова в Софийски Арсенал - музей за съвременно изкуство /САМСИ/.

С благодарности за оказаната подкрепа на 
всички доброволци и приятели!

С медийната подкрепа на БНР, Радио БИНАР
, TimeART и stand.bg

------------------------------------------------------------


ProText 6: THE NEW BEGINNING

36 Monkeys Occupy the Museum, Staging Two Theatrical Installations

For six years now, the Organization for Contemporary Alternative Art and Culture 36 Monkeys has been carrying out the ProText project. The annual platform aims to promote the newest European drama and alternative theatrical practices.  

In the spirit of the dynamic events unfolding around us 36 Monkeys refuse to wait until the fall and launch a spring offensive. This year, ProText 6, Reading Performances of New Drama in Non-Theatrical Spaces will break with tradition and take place in March rather than in November. This year, spring will also bring ProText 6: THE NEW BEGINNING.

Two reading-performances of new German plays in non-theatrical spaces:

Straße zum Strand [Road to the Beach], by Ulrike Freising
Directed by Petko Stoyanov

“... After a while the old man goes out of water. He is tired and he sits on the sand. At some point he gets up and starts walking on the beach. He looks like the loneliest man in the world. No. He is the loneliest man in the world.”

When:
• 15th March 2013, 6:00 pm and 8:00 pm
• 16th March 2013, 4:00 pm
• 17th March 2013, 6:00 pm and 8:00 pm


Cast: Iva Todorova, Vasil Chitanov, Petko Kamenov
Set Design by Elena Shopova, Zlatna Mihaylova, Ralitsa Toneva
Live music by Aleksey Nikolov (Ljoshkata "Bad cocks")
Video: Ivan Nikolov, Nikola Nalbantov
Production Assistant: Vasilena Radeva

Project Coordinator: Katrin Hrusanova

Genannt Gospodin [Called Gospodin], by Philipp Löhle
Directed by Gergana Dimitrova

A young man by the name of Gospodin earns his living by walking a llama in the park. He keeps it in the basement and feeds it with milk and hay. This is his way of “having capitalism by the balls” and being independent from the system. One day he wakes up on the bench to realize Greenpeace have taken away his llama.

When:
• 22nd March 2013, 6:00 pm and 8:00 pm
• 23rd March 2013, 4:00 pm
• 24th March 2013, 6:00 pm and 8:00 pm

Cast: Iva Todorova, Vasil Chitanov, Petko Kamenov  
Set Design by Elena Shopova, Zlatna Mihaylova, Ralitsa Toneva
Video: Ivan Nikolov, Nikola Nalbantov
Technical Assistance and Sound by Yasen Toshev
Production Assistant: Vasilena Radeva
Project Coordinator: Katrin Hrusanova

Venue: Sofia Arsenal Museum for Contemporary Art (SAMCA), 2 Cherni Vrah Blvd., Sofia, website: www.samcaproject.org

Ticket price: BGN 7.00

Tickets will be on sale at Sofia Arsenal Museum for Contemporary Art (SAMSI) on 14, 15, 16, 17 and 21, 22, 23, 24 March from 10 am to 6 pm and at the door before the shows.

Special thanks to all volunteers and friends supporting this project!

There are two reasons for the organization’s radical theatrical actions: their firm conviction that there are prospects for development of the free theatre stage and the book Ten New German Plays published by Panorama+plus Publishing House that will officially premiere at the event. 

 A joint project of Organization for Contemporary Alternative Art and Culture 36 Monkeys and Goethe-Institut in partnership with Sofia Arsenal Museum for Contemporary Art (SAMCA) and Bulgarian National Radio - BINAR Radio. A part of the Theatre in the Museum initiative curated by Nadezhda Dzhakova and Sofia Arsenal Museum for Contemporary Art (SAMCA).

Media support: Bulgarian National Radio - BINAR Radio, TimeART and stand.bg

For more information please visit us at www.36monkeys.blogspot.com